สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)    
     
 
     
         
 


   

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

เพื่อนำเสนองผลการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบเบื้องต้นโครงการ แนวเส้นทาง รูปแบบและองค์ประกอบของโครงการรวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้นของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ>>
 
 
 
DOWLOAD :

รายงานสุรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็ยของประชาชน ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

แผ่นพับการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

Present นำเสนอ การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

Update 5-9-2561