การประชุมสัมนา    
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3
เพื่อนำเสนองผลการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบเบื้องต้นโครงการ แนวเส้นทาง รูปแบบและองค์ประกอบของโครงการรวมทั้งมาตรการในการจัดการกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อเสนอแนะมาตรการในการจัดการกับผลกระทบ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงผลการศึกษาความเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบเบื้องต้นของโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  โรงแรมรามา การ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

 
DOWLOAD : กำหนดการประชุม :: เอกสารประกอบการประชุม :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์ :: ไฟล์นำเสนอ :: รายงานสุรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็ยของประชาชน ครั้งที่ 3
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาของโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ  ข้อวิตกกังวล และประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมสกายโดม รีโซเทล ถนนประเสริฐมนูกิจ  แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพันธุมดิษยมณฑล ชั้น 2 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ. ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DOWLOAD : สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศเชิญประชุม :: เอกสารประกอบการประชุม :: สรุปผลการประชุม
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)
เพื่อชี้แจงข้อมูลผลการศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับผลการศึกษารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ประเด็นที่ควรระมัดระวังหรือให้ความสำคัญในการศึกษา และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
DOWLOAD : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ :: เอกสารประกอบการประชุม :: สรุปผลการประชุม
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบการพํฒนาโครงการ
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  สนข. จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ รวมทั้งหารือและร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มที่ 1
วันเสาร์ที่ 23  กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร : : >>แผนที<<

กลุ่มที่ 2  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมสกายโดม ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร : : >>แผนที<<

กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น 3 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
: : >>แผนที<<
DOWLOAD : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม :: เอกสารประกอบการประชุม :: สรุปผลการประชุม
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม ชั้น Lobby โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ รูปแบบทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการ การกำหนดรูปแบบทางเลือก รวมทั้งประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
DOWLOAD : กำหนดการประชุม ::เอกสารประกอบการประชุม :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ :: งานนำเสนอโครงการ : สรุปผลการประชุม