การประชุมสัมนา    
 
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบการพํฒนาโครงการ
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  สนข. จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบทางเลือกของโครงการ รวมทั้งหารือและร่วมประเมินรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 16-17 กันยายน 2560 โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


กลุ่มที่ 1
วันเสาร์ที่ 23  กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว แบงค็อก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร : : >>แผนที<<

กลุ่มที่ 2  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมสกายโดม ถนนประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร : : >>แผนที<<

กลุ่มที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น 3 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
: : >>แผนที<<

 
DOWLOAD : แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม :: เอกสารประกอบการประชุม :: สรุปผลการประชุม
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)
งานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) วันพุธที่  26  กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม ชั้น Lobby โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ รูปแบบทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนการศึกษาที่สำคัญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการศึกษาและวางแผนพัฒนาโครงการ การกำหนดรูปแบบทางเลือก รวมทั้งประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวล และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
DOWLOAD : กำหนดการประชุม ::เอกสารประกอบการประชุม :: แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ :: งานนำเสนอโครงการ : สรุปผลการประชุม