สอบถามข้อมูลโครงการ    
งานด้านวิศวกรรม   งานด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอพซิลอน จำกัด
โทรศัพท์ : 0 2920 9930 
  คุณ สุธี เทพนำโสมนัสส์ โทรศัพท์
โทรศัพท์ : 0 2035 7137-8
 
 
 
 
     

กลุ่มบริษั่ทที่ืั้ปรึกษา

    บริษัท เอพซิลอน จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2920 9930 :: โทรสาร 0 2571 2767
     
   

บริษัท แพลนโปร จำกัด
เลขที่ 335 หมู่ที่ 3 อาคารเอพซิลอน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2571 2741 :: โทรสาร 0 2571 2742 ต่อ 888

       
   

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 1199  อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2619 9931 :: โทรสาร 0 2619 9932

       
   

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เลขที่ 10/59, 60, 61 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2168 7395-98 :: โทรสาร 0 2168 7380

       
   

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2522 7365-7 , 0 2522 7369 :: โทรสาร  0 2522 7368