สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)    
     
 
     
         
 


   

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาของโครงการ  องค์ประกอบของโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ  ข้อวิตกกังวล และประเด็นปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561

อ่านต่อ>>
 
 
 
DOWLOAD :

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนา โครงการ

สรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)