วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) ศึกษาทบทวนและเสนอแนะการดำเนินโครงการด้านคมนาคมขนส่งใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์    เสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์) โดยศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และเสนอแนะรูปแบบการลงทุนและเปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการกรณีต่างๆ

2) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการที่เหมาะสม

3) ออกแบบเบื้องต้น และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม

 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการเดินทางของประชาชน

2) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางพิเศษระหว่างพื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณถนนงามวงค์วาน และถนนประเสริฐมนูญกิจ