ขอบเขตการศึกษา  

           ขอบเขตของการศึกษาและดำเนินงานของโครงการ ครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

  • งานส่วนที่ 1 ศึกษาทบทวนและเสนอแนะการดำเนินโครงการด้านคมนาคมขนส่งใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์เสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ (ถนนเกษตร-นวมินทร์)

  • งานส่วนที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และเสนอแนะรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม

  • งานส่วนที่ 3 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • งานส่วนที่ 4 การออกแบบเบื้องต้น และประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการที่เหมาะสม